Wet langdurige Zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg en verblijf voor kinderen, jongeren volwassenen en ouderen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Het kan gaan om:

Thuis wonen met zorg uit de Wlz voor jeugd en volwassenen die intensieve zorg nodig hebben, en voor wie het verantwoord is om thuis te blijven wonen, bijvoorbeeld omdat er voldoende toezicht aanwezig is.

ADL-assistetie in en om de ADL-woning.
In 2015 valt ook gespecialiseerde behandeling onder een subsidieregeling van de Wlz. De behandeling moet gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening, of het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Dit kan zijn het leren omgaan met woedeaanvallen, of het voorkomen van complicaties bij complexe problematiek. Vraag uw behandelaar of de beoogde behandeling onder de Wlz valt.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid )