Pgb voor Wmo-ondersteuning

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kunt kiezen voor een pgb als u Wmo-ondersteuning krijgt van uw gemeente, zoals:
• begeleiding in het dagelijks leven;
• huishoudelijke hulp;
• dagbesteding of logeeropvang;
• een individuele vervoersvoorziening;
• woningaanpassingen of een rolstoel.

Voorwaarden
U moet uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie.
Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
• U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
• De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend zijn (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn.
De gemeente kan niet ‘zomaar’ een pgb weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het pgb kunt beheren en u goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het pgb niet weigeren.

Hoogte van het pgb
In de wet staat dat het pgb ‘toereikend’ moet zijn. U moet dus de benodigde ondersteuning kunnen inkopen met het budget dat de gemeente u toekent. Voor de ‘benodigde ondersteuning’ zal de gemeente uitgaan van het advies dat de indicatiesteller geeft. De gemeente berekent het geldbedrag waarmee u die ondersteuning kunt inkopen.
De gemeente kan uitgaan van een lager uurtarief als u een niet-professionele zorgverlener inhuurt (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger).
Voor hulpmiddelen en aanpassingen geldt dat de zelf eisen stelt aan de kwaliteit van hulpmiddelen en aanpassingen. De hoogte van het pgb moet voldoende zijn om aan die eisen te kunnen voldoen.

Pgb duurder dan zorg in natura?
Soms is zelf ingekochte zorg duurder dan zorg in natura. Dat is geen reden om een pgb te weigeren. De gemeente moet minimaal het bedrag geven dat zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u dan zelf.

Familieleden of mantelzorgers betalen met het pgb
U kunt in principe de hulp van familieleden en mantelzorgers inkopen met uw pgb. Gemeenten kunnen hier wel voorwaarden aan stellen. Ook kan de gemeente een lager tarief rekenen. U betaalt uw familielid dan een lager uurtarief dan een professionele zorgverlener zou krijgen.
Uw familielid of mantelzorger moet u de ondersteuning geven waarvoor het pgb bedoeld is, dus die in uw Wmo-beschikking staat. U sluit dan een contract (zorgovereenkomst) af met uw familielid of mantelzorger. Gebruik bij voorkeur het model Zorgovereenkomst met partner of familielid van de Sociale Verzekeringsbank, dan weet u zeker dat u alle benodigde afspraken maakt.

Trekkingsrecht en zorgovereenkomsten
U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgverleningsovereenkomsten die u met de hulpverleners heeft afgesloten..

Eigen bijdrage

Als budgethouder betaalt u een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura dat doen. U moet de eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen. U kunt dit bedrag dus niet meer uit het pgb betalen, zoals dat in het verleden mogelijk was.
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een rekening.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid )