Pgb voor Wlz-zorg

Met een Wlz-pgb kunt u zelf langdurige, intensieve zorg inkopen. Dit pgb is er voor jeugd en volwassenen die blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Met een pgb kunt u of uw kind thuis blijven wonen en de zorg zelf organiseren.
Bij het pgb sluit u zelf contracten af met uw zorgverleners. U kunt ook kiezen voor andere vormen van Wlz-zorg thuis.

Voorwaarden voor een Wlz-pgb
Om een Wlz-pgb te krijgen moet u aan enkele voorwaarden voldoen:
• U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een pgb geschikt voor u is.
• U schrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
• U sluit met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst af. Bij iedere overeenkomst maakt u een zorgbeschrijving. De Sociale Verzekeringsbank geeft hierover meer informatie.
• U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Soms is dat verplicht.
• U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Wlz-pgb aanvragen
De aanvraag van een pgb voor Wlz-zorg gaat in een aantal stappen:
• U heeft eerst een indicatie nodig voor Wlz-zorg. Die kunt u aanvragen bij het CIZ.
• Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
• Het CIZ stuurt de indicatie naar het zorgkantoor in uw regio.
• U vraagt bij het zorgkantoor een pgb voor Wlz-zorg aan.
• Het zorgkantoor bespreekt met u of een pgb bij u past.
• Het zorgkantoor kan beslissen dat u de zorg beter in natura kunt krijgen dan via een pgb.

Hoogte van het Wlz-budget
De hoogte van het budget moet voldoende zijn om de zorg in te kopen die u nodig heeft. Het CIZ heeft vastgesteld welke zorg nodig is en hoeveel uur. Per soort zorg zijn tarieven vastgesteld. Dit gebeurt landelijk. Meer informatie en de tarieven staan op de website van Zorginstituut Nederland.

Familie of mantelzorger inhuren
U mag familieleden of mantelzorgers betalen uit uw pgb. Zij moeten u wel de zorg geven waarvoor het pgb bedoeld is. In uw Wlz-indicatie staat welke zorg dat is.
U moet een contract (zorgovereenkomst) afsluiten met uw familielid of mantelzorger. Als u het model Zorgovereenkomst met partner of familielid van de Sociale Verzekeringsbank gebruikt, weet u zeker dat u alle benodigde afspraken maakt.

Trekkingsrecht
Het geld uit het pgb wordt niet op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert uw afspraken met zorgverleners en betaalt de rekeningen van uw zorgverleners.

Eigen bijdrage
In de Wlz geldt een eigen bijdrage voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De eigen bijdrage wordt niet van tevoren ingehouden op uw pgb, maar u moet de eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen (dus niet uit het pgb). Het CAK stuurt hiervoor een rekening.
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid )